Om behandling av personuppgifter

Eastmount Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtal, offentliga förordnanden och bokföringslagen (1999:1078).

 

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som härvid hanteras, kan behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och kommunicera med våra kontakter, vilket är i linje med vårt berättigade intresse.

 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns samarbetsbyråer (bl.a. inom kontorsgemenskap) och för det fall förutsättningarna föreligger, även till olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Eastmount Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. För det fall detta skulle bli aktuellt framöver så kommer uppgifterna omedelbart raderas i händelse av att du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Eastmount Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta oss på info@eastmount.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig är Eastmount Advokatbyrå AB, org.nr 559130-4034, Mailbox 610, 114 11 Stockholm, tel.nr 08-22 11 22, www.eastmount.se.